Werkwijze

In individuele gesprekken of in gezinsverband helpen we om inzicht te krijgen in de identiteit vraagstukken. Bij volwassenen staan gesprekken centraal, met kinderen beelden we vooral uit wat zij voelen. Dit doen we via tekenen, schilderen of situaties uitbeelden met behulp van klei en collages. Materialen zoals de Story Cubes, Lego en handpoppen zijn ook bekende en fijne middelen om bij kinderen gedachten en gevoelens naar buiten te brengen. Zo kunnen zij leren hun gevoelens te begrijpen om ze vervolgens een plek te kunnen geven.

De duur van een sessie is in principe een uur. De frequentie van de sessies wordt gebaseerd op de hulpvraag, dit kan variëren. In de meeste gevallen zal dit neerkomen op eens in de drie à vier weken. Gesprekken hebben een volstrekt vertrouwelijk karakter en vallen onder de geheimhoudingsplicht.

Om je de gelegenheid te bieden te onderzoeken of een begeleidings-traject bij ons iets voor jou is, bieden we een intakegesprek aan. Het doel van dit gesprek is om te kijken of er een goede klik is, wat een belangrijke voorwaarde is voor een geslaagde begeleiding.

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlCheck-in Coaching is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering

Vergoeding

Sinds de jeugdwet op 1 januari 2015 in werking is getreden coördineert de gemeente alle vormen van jeugdhulp. Wij hebben contracten met verschillende gemeenten. Begeleiding bij Check-in coaching van kinderen en jongeren tot 18 jaar wordt vergoed door de gemeenten Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Heemskerk, Heemstede, Velsen en Zandvoort.

Ook vanuit andere gemeenten is het mogelijk om uw kind bij Check-in coaching te laten begeleiden. Hiervoor zijn verschillende opties; particuliere betalingen/ PGB vergoeding vanuit gemeente, dit dient u aan te vragen bij uw gemeente/ of als uw gemeente een contract heeft met Koel&Co, middels een aanvraag van de verwijzer aldaar (zie voor aldaar aangesloten gemeenten https://koelenco.nl/).

Wachttijden

In verband met de ‘transparantieregeling zorgaanbieders GGZ’ hebben wij publicatieplicht van onze wachttijden. Wij zijn blij te kunnen melden dat onze wachttijden minimaal zijn:
Wachtijd voor aanmelding/intake: 4 – 6 weken
Wachttijd tot start begeleiding: 5 – 7 weken

Contact

Wil je aanvullende informatie over de begeleiding, onze werkwijze of tarieven? Dan nodigen we  je uit om contact met ons op te nemen. Dit kan zowel telefonisch op (023) 760 2316, als per e-mail (zie ook menu button ‘contact’).

Afzeggingen of verplaatsen van afspraken

Onverwachte situaties en overmacht daar gelaten dienen losse afspraken 48 uur van tevoren afgezegd of verzet te worden, anders worden ze in rekening gebracht.

Voor het annuleren van een volledig traject, zie Algemene Voorwaarden

Toestemmingsverklaring voor Coachings-traject van minderjarige kinderen.

Volgens de wettelijke regelgeving “toestemming” dienen ouders/verzorgers met ouderlijk gezag officieel toestemming te verlenen voordat gestart kan worden de begeleiding van kinderen onder de 16 jaar. Bij aanmelding word je gevraagd de toestemmingsverklaring in te vullen en bij je eerste afspraak getekend mee te nemen.

De begeleiding kan niet gestart worden als de verklaring niet in ons bezit is. Indien de ouderlijke macht volledig bij één van de ouders ligt wordt je verzocht hiervan een schriftelijk bewijs mee te nemen bij je eerste afspraak.

 Download Toestemmingsverklaring voor Coachings-traject van minderjarige kinderen.

 

Aanvullende informatie

Persoonsgegevens – AVG

Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.
Check-in coaching houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Jeugdwet en de Wet op Geneeskundige Behandelings Overeenkomst (WGBO). Uiteraard houden we ons ook aan de fiscale wet en regelgeving. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
• Je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt
• De verwerking van jouw persoonsgegevens beperken tot alleen die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
• Vragen om je toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens
• Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is
• Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt

Het uitgangspunt is dat Check-in coaching geen gegevens uit het dossier verstrekt aan derden zonder jouw toestemming. Deze toestemming kun je ook weer intrekken.
Bepaalde gegevens kunnen daarnaast op grond van een wettelijke plicht zonder toestemming worden verstrekt, bijvoorbeeld aan de gemeente voor de verantwoording van de hulp en anoniem voor controle door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

Voor sommige werkzaamheden schakelen we opdrachtnemers in, bijvoorbeeld voor het verzorgen van de (financiële) administratie. Met hen hebben we een verwerkersovereenkomst. Hierin staat dat wij als partijen, de verwerkers, afspraken maken waardoor de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd zijn. Zij hebben een geheimhoudingsplicht.

Uitzonderingen: In heel uitzonderlijke situaties kan Check-in coaching zonder je toestemming toch je persoonsgegevens aan anderen verstrekken. Dit is bijvoorbeeld het geval als er het vermoeden is van kindermishandeling, incest of huiselijk geweld. In dergelijke situaties mag Check-in coaching het belang van het slachtoffer voor laten gaan op de bescherming van privacy. Check-in coaching moet dan wel in het dossier aangeven welke argumenten er waren om zonder toestemming gegevens aan anderen te verstrekken.

Bewaren van de persoonsgegevens: Persoonsgegevens die binnen het kader van de Jeugdwet zijn verwerkt moeten we op grond van deze wet minstens 15 jaar bewaren. Als de bewaartermijn is verstreken dan worden die binnen een termijn van maximaal één jaar verwijderd/vernietigd. Persoonsgegevens die Check-in coaching zelf heeft gegenereerd, maar die geen gezondheidsgegevens (jeugdwet) zijn, vernietigen we na de daarvoor geldende wettelijke bewaartermijn. Voor bijvoorbeeld financiële (fiscale) gegevens geldt een bewaartermijn van 7 jaar. Overige persoonsgegevens bewaren we niet langer dan nodig is.

Meldcode

Indien er zorg is over de ontwikkeling van een kind, omdat er een vermoeden bestaat van huiselijk geweld of kindermishandeling zijn medewerkers verplicht de Meldcode te hanteren. De Meldcode is een wettelijk verplicht stappenplan dat de behandelaar van Check-in coaching moet volgen op het moment zij zich aanhoudende zorgen maakt over de situatie van de cliënt of het gezin van de cliënt. Het helpt de medewerker alle zorgen op een rij te zetten, deze zorgen te bespreken met een collega en met de betreffende cliënt en/of het betreffende gezin. Dit stelt de medewerker beter in staat om zorgvuldige afwegingen te maken over de situatie, zodat zij beter in staat is de cliënt en/of het gezin de hulp te bieden die zij nodig hebben.

Voor meer informatie hierover kun je terecht bij de behandelaar.