Werkwijze

In individuele gesprekken of in gezinsverband helpen we om inzicht te krijgen in de identiteit vraagstukken. Bij volwassenen staan gesprekken centraal, met kinderen beelden we vooral uit wat zij voelen. Dit doen we via tekenen, schilderen of situaties uitbeelden met behulp van klei en collages. Materialen zoals de Story Cubes, Lego en handpoppen zijn ook bekende en fijne middelen om bij kinderen gedachten en gevoelens naar buiten te brengen. Zo kunnen zij leren hun gevoelens te begrijpen om ze vervolgens een plek te kunnen geven.

De duur van een sessie is in principe 45 min tot een uur. De frequentie van de sessies wordt gebaseerd op de hulpvraag, dit kan variëren. In de meeste gevallen zal dit neerkomen op eens in de vier à zes weken. Het eerste gesprek, de intake, heeft o.a. het doel te kijken of er een goede klik is, wat een belangrijke voorwaarde is voor een geslaagde begeleiding. Daarnaast bespreken we in dat gesprek goed de hulpvraag en de ontwikkeling op alle fronten door. Gesprekken hebben een volstrekt vertrouwelijk karakter en vallen onder de geheimhoudingsplicht.

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlCheck-in Coaching is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering

Vergoedingen en financiering

Vergoeding voor jeugdzorg (tot 18 jaar)

Sinds de jeugdwet op 1 januari 2015 in werking is getreden coördineert de gemeente alle vormen van jeugdhulp. Wij hebben contracten met verschillende gemeenten. Begeleiding bij Check-in coaching van kinderen en jongeren tot 18 jaar wordt vergoed door de gemeenten Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Heemskerk, Heemstede, Velsen en Zandvoort.

Ook vanuit andere gemeenten is het mogelijk om uw kind bij Check-in coaching te laten begeleiden. Hiervoor zijn verschillende opties; particuliere betalingen, PGB vergoeding of een eenmalig contract vanuit uw gemeente, dit dient u aan te vragen bij uw gemeente.

Financiering voor cliënten van 18 – 25 jaar

De vergoeding van de sessies loopt vanaf je 18de verjaardag via een andere financieringsstroom, namelijk die van de Nederlandse zorgverzekeraars. Check-in Coaching heeft geen contracten met zorgverzekeraars.
Dat betekent dat je zelf verantwoordelijk bent voor betaling en de mogelijke vergoeding vanuit je zorgverzekering. De behandelaren vanuit Check-in-coaching die met cliënten van 18 jaar en ouder werken, voldoen wel aan alle eisen die gesteld worden om voor vergoeding in aanmerking te komen.

In de meeste gevallen kun je 60-100% van de behandeling vergoed krijgen.
De precieze vergoeding is afhankelijk van het type zorgverzekering dat je hebt afgesloten.
De verzekeringsvorm die vaak het meest vergoed is de restitutiepolis (de polis met meer eigen vrijheid in keuze voor een behandelaar).

Als je van tevoren zeker wilt weten welke vergoeding je ontvangt, raden we je aan om dit bij je zorgverzekeraar na te vragen. Belangrijk om te weten is dat je in Nederland vanaf dat je 18 jaar bent verplicht bent om een eigen risico over je zorgkosten te gaan betalen. Voor 2020 en 2021 is dit € 385,-. Als je deze kosten dit kalenderjaar al bij een andere zorgverlener hebt gemaakt, hoef je deze niet opnieuw te betalen.

Tarieven 2021
Er wordt onderscheid gemaakt tussen een onvolledig behandeltraject (als je na de intake besluit toch niet verder te gaan met een behandeling), een kort traject, een middel- of intensief traject. Voor deze trajecten gelden de volgende wettelijk vastgestelde maximumtarieven volgens de NZA (Nederlandse Zorgautoriteit):
* Onvolledig: 120 minuten ( 1 – 2 gesprekken), € 228, 04
* Kort: 294 minuten (ongeveer 3 – 4 gesprekken), € 522,13
* Middel: 495 minuten (ongeveer 5 – 7 gesprekken), € 885,01
* Intensief: 750 minuten (ongeveer 8 – 10 gesprekken), € 1434,96

Het aantal gesprekken is een indicatie, aangezien de minuten ook gebruikt kunnen worden voor indirecte tijd (verslaglegging, overleg, o.i.d.). Los gesprek: 114,41 (het vastgestelde NZA-tarief)

Belangrijk!

De zorgverzekeraar vergoedt op basis van de gehele behandeling.
Wij vragen je om maandelijks je toegestuurde factuur eerst zelf te betalen:

Aan het eind van iedere maand, krijg je een factuur per email die je binnen 14 dagen dient te voldoen. Je moet dus eerst je eigen behandeltraject betalen. Vanuit Check-in-coaching krijg je aan het eind van het bij jou passende behandeltraject een eindfactuur, die je vervolgens zelf kunt indienen bij je verzekering.

Voorwaarden verzekering
Als je de zorgverzekeraar (een deel van de factuur) wil laten betalen voor de behandeling, dan zijn daar een aantal voorwaarden aan verbonden.
Ten eerste moet je 18 jaar of ouder te zijn. Ten tweede is een juiste verwijsbrief van de huisarts verplicht. Deze verwijsbrief mag niet ouder dan 9 maanden oud zijn. In deze verwijsbrief moeten verder een aantal zaken staan:
a. de persoonlijke AGB-code van de huisarts die je verwijst.
b. het gaat om een verwijzing naar de GBGGZ.
c. de (vermoede) DSM-5 diagnose (bv. genderdysforie) waarvoor je wordt verwezen. Het is raadzaam de verwijsbrief hier van tevoren op te controleren.
Mocht je hier niet uitkomen met je huisarts, leg het voor aan ons. Wij denken graag met je mee.

Te laat afgezegde afspraken of no show
Afspraken die niet worden nagekomen of die korter dan 24 uur van tevoren worden afgezegd, worden bij jou in rekening gebracht. Deze factuur kun je niet bij jouw zorgverzekering indienen.

Aanvullende informatie

Als u tekent voor een begeleidingstraject bij Check-in coaching gaan wij er van uit dat u onze Algemene Voorwaarden heeft gelezen en daar mee akkoord gaat. Een deel van wat daarin vermeld staat vindt u hieronder, voor de uitgebreide versie kunt u klikken op de link hierboven.

Wachttijden

In verband met de ‘transparantieregeling zorgaanbieders GGZ’ hebben wij publicatieplicht van onze wachttijden.
Wachtijd voor aanmelding/intake: 4 maanden.
Wachttijd tot start begeleiding na intake: 2-4 weken.

NB. De praktijk is gesloten in schoolvakantie perioden van regio Noord.

Afzeggingen of verplaatsen van afspraken

Onverwachte situaties en overmacht daar gelaten dienen losse afspraken 48 uur van tevoren afgezegd of verzet te worden, anders worden ze in rekening gebracht.

Voor het annuleren van een volledig traject, zie Algemene Voorwaarden

Contact

Wil je aanvullende informatie over de begeleiding, onze werkwijze of tarieven? Dan nodigen we  je uit om contact met ons op te nemen. Het handigst is om ons een mail te sturen,  e-mail (zie ook menu button ‘contact’). Dan zullen wij contact met je opnemen, of bv. een belafspraak inplannen.

Toestemmingsverklaring voor Coachings-traject van minderjarige kinderen.

Volgens de wettelijke regelgeving “toestemming” dienen ouders/verzorgers met ouderlijk gezag officieel toestemming te verlenen voordat gestart kan worden de begeleiding van kinderen onder de 16 jaar. Bij aanmelding word je gevraagd de toestemmingsverklaring in te vullen en bij je eerste afspraak getekend mee te nemen. De begeleiding kan niet gestart worden als de verklaring niet in ons bezit is.
Indien de ouderlijke macht volledig bij één van de ouders ligt wordt je verzocht hiervan een schriftelijk bewijs mee te nemen bij je eerste afspraak.

Persoonsgegevens – AVG

Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.
Check-in coaching houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Jeugdwet en de Wet op Geneeskundige Behandelings Overeenkomst (WGBO). Uiteraard houden we ons ook aan de fiscale wet en regelgeving. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
• Je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt
• De verwerking van jouw persoonsgegevens beperken tot alleen die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
• Vragen om je toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens
• Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is
• Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt

Ons digitale dossier voeren wij in Zilliz. Landmerc+ is de leverancier van ZilliZ. Landmerc+ heeft veiligheid hoog in het vaandel staan en zal continu blijven ontwikkelen zodoende aan de veranderende wetgeving te voldoen. Zij zijn sinds 2016 gecertificeerd volgens de normen van ISO27001 en NEN 7510.

Check-in coaching verstrekt geen gegevens uit het dossier aan derden zonder jouw toestemming. Hiervoor teken je ons AVG-toestemmingsformulier. Deze toestemming kun je altijd ook weer intrekken.
Onder bepaalde omstandigheden moeten gegevens op grond van een wettelijke plicht zonder toestemming worden verstrekt, bijvoorbeeld aan de gemeente voor de verantwoording van de hulp en anoniem voor controle door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

Voor sommige werkzaamheden schakelen we opdrachtnemers in, bijvoorbeeld voor het verzorgen van de (financiële) administratie. Met hen hebben we een verwerkersovereenkomst. Hierin staat dat wij met de verwerkers afspraken maken waardoor de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd zijn. Zij hebben een geheimhoudingsplicht.

Uitzonderingen: In heel uitzonderlijke situaties kan Check-in coaching zonder je toestemming toch je persoonsgegevens aan anderen verstrekken. Dit is bijvoorbeeld het geval als er het vermoeden is van kindermishandeling, incest of huiselijk geweld. In dergelijke situaties mag/ moet Check-in coaching het belang van het slachtoffer voor laten gaan op de bescherming van privacy, conform de wettelijke regels in de meldcode (zie hieronder). Check-in coaching moet dan wel in het dossier aangeven welke argumenten er waren om zonder toestemming gegevens aan anderen te verstrekken.

Bewaren van de persoonsgegevens: Persoonsgegevens die binnen het kader van de Jeugdwet zijn verwerkt moeten we op grond van deze wet minstens 15 jaar bewaren. Als de bewaartermijn is verstreken dan worden die binnen een termijn van maximaal één jaar verwijderd/vernietigd. Persoonsgegevens die Check-in coaching zelf heeft gegenereerd, maar die geen gezondheidsgegevens (jeugdwet) zijn, vernietigen we na de daarvoor geldende wettelijke bewaartermijn. Voor bijvoorbeeld financiële (fiscale) gegevens geldt een bewaartermijn van 7 jaar. Overige persoonsgegevens bewaren we niet langer dan nodig is.

Meldcode

Indien er zorg is over de ontwikkeling van een kind, omdat er een vermoeden bestaat van huiselijk geweld of kindermishandeling zijn medewerkers verplicht de Meldcode te hanteren. De Meldcode is een wettelijk verplicht stappenplan dat de behandelaar van Check-in coaching moet volgen op het moment zij zich aanhoudende zorgen maakt over de situatie van de cliënt of het gezin van de cliënt. Het helpt de medewerker alle zorgen op een rij te zetten, deze zorgen te bespreken met een collega en met de betreffende cliënt en/of het betreffende gezin. Dit stelt de medewerker beter in staat om zorgvuldige afwegingen te maken over de situatie, zodat zij beter in staat is de cliënt en/of het gezin de hulp te bieden die zij nodig hebben.

Voor meer informatie hierover kun je terecht bij de behandelaar.

Klachten en Aansprakelijkheid

Uiteraard doen we ons uiterste best om een situatie die leidt tot een klacht te voorkomen. Heeft u echter wel een klacht communiceer die gaarne naar ons, wij gaan graag het gesprek met u hierover aan. Mochten we er gezamelijk niet uitkomen dan is er de mogelijkheid om derden in te schakelen via de instanties waar onze collega’s bij zijn aangesloten.

De aansprakelijkheid van Check-in coaching is beperkt tot het bedrag dat onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Check-in coaching is gedekt, vermeerderd met het eigen risico onder die verzekering. Indien, om welke reden dan ook, geen uitkering krachtens genoemde verzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van € 5.000,-. Check-in coaching is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden.